top of page

Ein Hanes

Dechreuodd y prosiect yn 2008, pan oedd y sylfaenwyr Kate Doubleday a Leigh Munton yn cynnal cyfres o gyrsiau garddwriaethol byr a sylweddoli nad oedd unrhyw ffordd i bobl barhau i arddio mewn ffordd gymdeithasol. Dros y naw mlynedd nesaf buont yn cydweithio â thîm o wirfoddolwyr ymroddedig a thrigolion lleol i adeiladu gwelyau llysiau uchel, lloches, pwll, dôl blodau gwyllt a llawer o nodweddion eraill, gan greu gardd gymunedol hardd, therapiwtig i fywyd gwyllt.

Digwyddodd y rhan fwyaf o hyn yn ystod cyfuniad o sesiynau galw heibio wythnosol a phrosiectau a gweithdai untro, a oedd yn agored i unrhyw un a oedd am ddysgu mwy am bethau fel adnabod blodau gwyllt a phryfed, atgyweirio a chynnal a chadw offer, pladurio, helyg-helyg. gwehyddu, plannu tymhorol, a llawer mwy.

Gerddi cartŵn graphic_pre-apothecary.png
Clipio papur newydd.jpg

Ers 2015 rydym wedi derbyn gwobr fawreddog y Faner Werdd bob blwyddyn, fel cydnabyddiaeth o ba mor dda rydym yn rheoli’r man gwyrdd pwysig hwn er budd y gymuned.

yn

Yn 2019 dyfarnwyd ein grant mwyaf hyd yma i ni, gyda £99,603 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Galluogodd hyn i ni gadarnhau ein harlwy graidd o sesiynau Garddwriaeth Gymdeithasol a Therapiwtig wythnosol, dan arweiniad ein staff Angela Paxton ac Anita O'Flynn. Yn ystod y cyfnod hwn, cynhaliom gyfres o ddigwyddiadau cymunedol megis ein Gwyliau Peillwyr, Dyddiau Dolydd, a Gwyliau Coed.

gwyl peilliwr.JPG
digwyddiadau-card300.jpg
Band300.jpg

Gan adeiladu ar y cyfnod llwyddiannus hwn, mae’r prosiect yn parhau i dyfu a ffynnu heddiw gyda’r Fern Towers a Jeanette Gray bellach wrth y llyw. Cawn ein cefnogi gan bwyllgor gwirfoddol dawnus, sy’n helpu gyda’r weinyddiaeth gyffredinol a chodi arian y tu ôl i’r llenni. Mae’r mudiad wedi derbyn grantiau a rhoddion gan ystod eang o gyllidwyr a rhoddwyr preifat dros y blynyddoedd, y gallwch ddarllen mwy amdanynt ar ein tudalen ‘Cyllidwyr’.

Yn 2022, cawsom ein cofrestru’n swyddogol fel elusen CIO.

bottom of page